การจัดแยกประเภทสีสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ

หลักการในการจักแยกประเภทสารเคมี ได้ใช้หลักการของ JT Baker และ compatible table ของสารเคมีอันตราย โดยในเบื้องต้นแยกประเภทของสารเคมีโดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

แยกตามสถานะของสารเคมี โดยจำแนกสารเคมีออกเป็น
ของเหลว
ของแข็ง
ก๊าซ
แยกตามสมบัติของสารเคมี โดยแยกกลุ่มสารเคมีที่ทำปฏิกิริยา, สารเคมีที่ไวไฟ สารเคมีที่กัดกร่อนและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกจากกันให้ชัดเจนโดยใช้ระบบรหัสสี ( color code system ) 8 รหัสด้วยกัน อันได้แก่

สีแดง หมายถึง สารเคมีไวไฟ ( flammability hazard )
สีขาวสลับแดง หมายถึง สารเคมีไวไฟพิเศษ
สีเหลือง หมายถึง สารเคมีทำปฏิกิริยา ( reactivity hazard )
สีขาวสลับเหลือง หมายถึง สารเคมีทำปฏิกิริยาพิเศษ
สีขาว หมายถึง สารเคมีกัดกร่อน ( corrosive hazard )
สีดำสลับขาว หมายถึง สารเคมีกัดกร่อนพิเศษ
สีน้ำเงิน หมายถึง สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( health hazard )
สีเขียว หมายถึง สารเคมีที่ไม่ได้เข้าข่ายรหัสสีทั้ง 7 ซึ่งหมายถึงสารเคมีปกติ
อนึ่งใน MSDS ของสารเคมีจะแสดงค่าระดับความเป็นอันตราย ( Hazardous level ) ของสารอันตราย 4 ประเภทคือ Flammable , corrosive , reactive และ health ไว้ 5 ระดับคือ 0-4 ซึ่งระดับความเป็นอันตรายนี้ มีไว้สำหรับผู้ใช้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ โดยระดับ 4 จะมีความเป็นอันตรายประเภทนั้นสูง ซึ่งแตกต่างไปจากรหัสสีการจัดกลุ่ม รหัสสีและสัญลักษณ์อันตรายของสารเคมีได้แสดงไว้ และการแยกระดับความเป็นอันตราย 0-4 ของสารเคมีตามอันตรายชนิดต่างๆ นั้นได้แสดงไว้ดังตารางที่ 1 ซึ่งสารเคมี 1 ชนิด อาจมีอันตรายได้หลายชนิด โดยที่อันตรายแต่ละชนิดมีระดับต่างกัน เช่น Ethanol เป็นต้น

ข้อมูลจาก คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *